Osvedčenie

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Autorizačné osvedčenie

Ing. Rudolf Lukáč
narodený dňa 24.08.1969 bol dňa 16.12.2010 za­písaný
do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov
pod reg. číslom 6051*A2 ako
autorizovaný stavebný inžinier
v kategórii
Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
a je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa Zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierochv znení neskorších predpisov

Dátum vydania: 03.01.2011

Podpísaní:
Ing. Darina Eva Stasselová / Predseda Autorizačnej komisie
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. / Predseda SKSI

Autorizačné osvedčenie na stiahnutie vo formáte PDF (793 kB)