Služby

Stavebný dozor

Služby stavebného dozoru poskytujeme najmä pri stavbách uskutočňovaných svojpomocne resp. postupne zadávaním prác jednotlivým dodávateľom.

Činnosť stavebného dozoru môže vykonávať odborne spôsobilá osoba zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov. Ako nezávislý odborník Vám zaručíme aby bola Vaša stavba zrealizovaná v dohodnutom termíne, cene a kvalitne, tak aby financie, ktoré ako investor na stavbu použijete neboli vynaložené na nedohodnuté naviac práce a neprekročili Váš rozpočet.

Technický dozor

Činnosť technického dozoru investora nie je na rozdiel od stavebného dozoru zákonom stanovená činnosť, a je určená predovšetkým tým investorom, ktorí chcú kontrolovať práce dodávateľa. Je to súbor služieb pre investora ktoré možno definovať ako kontrolnú činnosť, a to najmä či je stavba realizovaná v súlade s:

  • projektovou dokumentáciou
  • spodmienkami stavebných povolení
  • vyjadreniami majiteľov a správcov inžinierskych sietí
  • právnymi predpismi
  • technickými normami STN, prípadne prevzatými napr. EN
  • zmluvnými podmienkami
  • harmonogramom stavby
  • rozpočtom stavby resp. cenou stavby

Technické poradenstvo

Na základe dlhoročných skúseností a vďaka členstvu v skupine emTeam sme pripravení poskytnúť Vám komplexné technické poradenstvo už od výberu vhodnej lokality pre Váš investičný zámer, majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, cez výber projektantov, dodávateľov a subdodávateľov.
Taktiež poskytujeme služby v oblasti zabezpečenia územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí.